Програма на събитието

Принтирай
ОБУЧЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС „ЕОП“)
17-18 октомври 2019 година, гр. Ловеч, хотел „Президиум“

 

Лектор: Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в АДВФК и др.

ПЪРВИ ДЕН, 17 октомври 2019 г. (четвъртък)

12.00-13.30     Регистрация на участниците. Обяд и настаняване

13.30-15.30     Работна сесия 1:

 • Ключови възлагателни моменти, нови моменти във вътрешните правила по ЗОП, прогнозиране и планиране на обществените поръчки.
 • Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица.
 • Изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки, начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване.
 • Попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност.
 • Изисквания към ЕЕДОП, дефиниране на термина „трети лица“, новите правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други.

15.30-16.00     Кафе пауза

16.00-17.30     Работна сесия 2:

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане.
 • Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на АОП.
 • Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Администратор на системата и определяне на роли в системата.
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.
 • Поддържане на досие на обществената поръчка.
 • Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта, подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система.

18.30               Вечеря            

ВТОРИ ДЕН, 11 октомври (петък)

09.30-11.00     Работна сесия 3:

 • Възлагателни действия при процедурите и събирането на оферти с обява.
 • Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци.
 • Как да изготвим техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация.
 • Работа на комисията, разлики между възлагането чрез обява и процедурите за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите.
 • Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка.

11.00-11.30     Кафе пауза

11.30-13.00     Работна сесия 4:

 • Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП.
 • Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия.
 • Незаконосъобразни показатели за оценка.
 • Нови правила относно методиките за оценка.
 • Мотивиране на актовете на възложителя.
Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

октомври 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
  Обучение ЗОП Ловеч - ден 1/2
 • 18
  Обучение ЗОП Ловеч - ден 2/2
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3